انواع پوزیشن ها ساخت شرکت آنهوما

انواع پوزیشن های لترال پست

جدیدترین پوزیشن لترال پست

جدیدترین لترال

پوزیشن لترال پست

جدیدترین پوزیشن لترال پست

لترا پست جدید

پوزیشن لترال پست

  • پشتیبانی از بخش لگن
  • قابل تنظیم در ارتفاع مختلف
  •  انعطاف پذیر برای حمایت از بدن
  • قفل سریع با استفاده از پیچ مرکزی
  • جنس:  ضد زنگ

انواع پوزیشن های لیتوتومی

جدیدترین پوزیشن لیتوتومی

پوزیشن های جدید بیمارستانی

پوزیشن لیتوتومی

جدیدترین پوزیشن لیتوتومی

پوزیشن لیتوتومی

پوزیشن لیتوتومی

  • پشتیبانی از بخش لگن
  • قابل تنظیم در ارتفاع مختلف
  •  انعطاف پذیر برای حمایت از بدن
  • قفل سریع با استفاده از پیچ مرکزی
  • جنس:  ضد زنگ

انواع پوزیشن ها