توانبخشی

Avatar
(dvt)دستگاه دیوتی

پمپ دی وی تی( DVT)

این دستگاه یک پمپ IPC یا DVT می باشد که به منظور جلوگیري از تشکیل ترومبوزیس عمقی عروقی در پاها و همچنین آمبولی ریوي طراحی شده است. این دستگاه، ساخت کمپانی Wonjin کره جنوبی بوده و داراي چهار برنامه داخلی براي انجام هرچه بهتر فرایند می باشد. دستگاه داراي سه مدل کاف است که به صورت مصرفی یا دائمی استفاده می شوند. کاربرد این دستگاه، جلوگیري از ادم لنف، PE )آمبولی ریوي(، DVT )ترومبوزیس عمقی عروقی(، درمان واریس و پیشگیري از آن می باشد.

دستگاه محدودیت جریان خون (BFR)

BFR را می توان با تمرینات مقاومتی یا با سایر روش ها از جمله فعالیت های استقامتی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری استفاده کرد.
هنگامی که با ورزش ترکیب می شود (و حتی بدون آن) BFR استرس متابولیک ورزش را افزایش می دهد.

Avatar
دستگاه(BFR)محدودیت جریان خون