جابه جایی راحت تر بیماران

ریسک جابجایی بیمار و انتقال بیمار به صورت دستی نسبت به استفاده از وسایل کمکی انتقال و جابجایی بیمار مانند:

رول انتقال بیمار یا ترانسفر رولر
 تخت ترانسفر (تخته انتقال بیمار)
جرثقیل حمل بیمار (لیفت)
بالابر برقی بیمار یا بالا بر سقفی – هنگام انتقال بیمار از تخت به برانکارد.

اﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘﻰ- ﻋﻀﻼﻧﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰﻫﺎي ﺷﻐﻠﻰ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻰ ﺑﻴﻤـﺎر از دﻻﻳـﻞ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ است. ﺷﻴﻮع اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻴﺐﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻰ- ﻋضلانی اﻧﺪامﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﭘﺮﺳﻨﻞ بیمارستانی ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و مطالعات نشان می دهد استفاده وسیله جابجایی بیمار به صورت افقی (مانتیس) یا رول انتقال بیمار یا جرثقیل حمل بیمار یا بالا بر رقی بیمار باعث کاهش آسیب به پرسنل می شود. 90 درصد افراد درگیر جابجای و انتقال بیمار در معرض ریسک خطر اختلالات عضلانی اسکلتی (MSDs) هستند و علت آن پوسچر نامناسبب بدن و تکرار زیاد جابجایی در یک شیفت کاری می باشد. بررسی انجام شده در بیمارستان ها نشان می دهد در بیش از 70 در صد از بخش ها بیماران خیلی کم یا اصلا قادر به به همکاری جهت انتقال و جابجایی به تخت و برانکارد نبوده و برای انتقال، نیازمند کمک و همیاری پرسنل می باشند و همین امر باعث شده که 84.4 درصد از پرستاران علائم اختلالات عضلانی اسکلتی را در یک یا چند ناحیه از دستگاه اسکلتی عضلانی بدن خود تجربه کنند و کمر درد با 54.9 درصد شایع ترین ناراحتی و در بین پرستاران بیمارستان ها باشد. در اکثر بخش ها پرسنل مسئول جابجایی بیمار دارای کمر درد هستند که اکثر آن ناشی از جابجایی دستی بستری شدگان و اعمال فشار زیاد و ناگهانی به بدن می باشد. در هنگام جابجایی بیمار از برانکار به تخت به دلیل اینکه تخت مانع از نزدیک شدن کادر درمان به بیمار می شود فرد به ناچار به جلو خم می شود و بیمار را بلند می کند و نیرو به طور ناگهانی در وضعیت بدنی نامطلوب صورت می گیرد که در این حالت فشار بیش از اندازه به:

ستون فقرات
بازوها
پاها

وارد شده وآسیب را افزایش می دهد. استفاده از وسایل کمکی مثل وسیله جابجایی بیمار به صورت افقی (مانتیس) یا رول انتقال بیمار یا جرثقیل حمل بیمار یا بالا برقی بیمار نسبت به وسایل دستی منجر به موارد زیر می گردد:

کاهش نیروی عضلات راست کننده ستون فقرات
کاهش نیروهای فشارنده در مفصل لوموساکرال (L5 / S1)
کاهش استرس
افزایش احساس امنیت و راحتی در بیمار

 بر اساس گزارش ستاد معاونت درمان تامین اجتماعی در سال 1379 بیشترین تعداد مراجعه کنندگان به کمسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی به علت ناراحتی های اسکلتی عضلانی بوده است. بیش از از 80 مطالعه در کشورهای مختلف جهان معلوم شده است که کمر درد در شغل پرستاری یک موضوع جهانی بوده که با شیوع 30 تا 60 درصدی شایع ترین اختلال عضلانی اسکلتی در میان این صنف شغلی می باشد جهت کاهش اختلالات عضلانی اسکلتی دستگاه رول انتقال بیمار یا جرثقیل حمل بیمار یا بالا برقی بیمار باید همواره در دسترس باشد و استفاده و کاربری آن راحت باشد. انتقال بیمار و جابجایی بیمار که بصورت دستی و بدون استفاده از دستگاه صورت می گیرد به دلیل فاکتورهای آسیب زا در آن تهدیدی برای سلامتی افراد (هم پرسنل و هم بیمار) محسوب می شود. از این رو تغییر رویه ی حاضر ضروری می آمد تا بوسیله علم و تکنولوزی و خلاقیت وسیله جابجایی افقی بیمار(مانتیس) ساخته شود. طبق بررسی های انجام شده تمامی پرسنل بخش های مختلف استفاده از وسیله جابجایی بیمار مانتیز را مفید دانسته و اظهار داشته اند مانتیز می تواند هم به نفع بیمار و هم به نفع پرسنل باشد.

آسیب بر نواحی مختلف بدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *