دستگاهdvtو الزام وجود آن در مراکز درمانی

بازگشت خون از سوي وريد هاي پا به سوي قلب بدون كمك فشار عضلات ناحيه پا و انقباضات ايزوتونيك به دليل
وجود دريچه لانهكبوتري كه فقط اجازه عبور خون در يكجهت را
بهسمتقلبميدهدتقريباغيرممكناست.با
فرسودهشدندريچهها،عدمفعاليتماهيچههادرطولانيمدتو قرار دادن آن ها در شرايط انقباض ايزومتريك
خون در رگها جمع ميشود و باقي مي مانند و در نهايت به طور كامل به سمت قلب باز نميگردد و روند حركت
خون به سمت قلب را آهسته و كند ميكند. هنگاميكه خون بسيار آهسته در رگها جريان مييابد، خطر چسبيدن
سلولهاي خون بههم و تشكيل لخته را افزايش ميدهد.

اين وضعيت نيز ميتواند منجر بهDeep vein
thrombosis
ترومبوز وريد عمقي شده كه خود باعث بوجود آمدن رگهاي واريسي، رگهاي متورم و
پيچ
خورده، نارسايي مزمن وريدي(  postphlebitic (syndromeشود و درنتيجه با درد و احساس
سنگيني در پا ها همراه باشد.

اثر كاهش و افت دامنه حركتي جريان خون در بسياري از قسمتهاي مختلف بدن موجب ايجاد زخمهاي وريدي
ميشود كه خود عوامل بسياري از مشكلات لختگي جريان خون و ميزان جريان خون در رگها است. علت آن نيز به
اين صورت است كه فشار و گردش خون دررگها بهصورت عادي برابر با
40ميليمتر است درصورتيكه در افراد
مبتلابه بيماري وريدي اين فشار حدود
22ميليمتر بيشتر از ميزان اصلي و استاندارد است كه خون بهراحتي اجازه گردش و عبور نداشته و سبببروزعلائميمثلمورمورشدنپاهااحساسضعفوخستگياسپاسموگرفتگي

عضلات تغيير و زرد شدن رنگ پوست كاهش دما و سرد شدن در دستوپا ميشود، درنتيجه لختگي خون را به همراه دارد.


عوامل ايجاد لختگي خون اغلب به دليل:

آسيب به سياهرگ
براثر شكستگي
آسيب عميق ماهيچهاي
جراحي ماژول(جراحيabdominal،پا، لگن)
گردش خون پايين
به دليلاستراحت مطلق (به دليل شرايط پزشكي يا بعد از عمل جراحي)
حركت محدود ( گچ گيري اندام)
نشستن طولي مدت بهويژه در حالت پا روي پا
افزايش استروژن
براثر مصرف قرصهاي ضدبارداري
درمانهاي هورموني
دوره بعد از زايمان
بيماريهاي قلبي
بيماريهاي ريوي
سرطان
سابقه بيماري لختگي خون
غلظت خون
سن بالا
چاقي
نارسايي كليه
فشارخون بال

ترومبوز وريد عمقي و در نتيجه آن آمبولي ريوPEاغلب بهعنوان يك وضعيت پزشكي حساس اما قابل جلوگيري
تلقي مي
شود كه با لخته شدن خون در سياهرگهاي اصلي به وجود ميآيد. اين لختههاي خوني اغلب در ساق پا و
لگن رخ مي
دهد اما امكان به وجود آمدن آن در بازو نيز وجود داردكهدر صورت درمان نشدنموجب انسداد در ريه
و
آمبولي ريويشده كهدر پي آن مرگ بيمار را به همراه دارد.
لازم به ذكر است كه ايجاد لختههاي خوني در هر فردي عاري از سن و جنسيت وجود دارد و در صورت درمان
نشدن و سهلانگاري ميتواند باعث ناتواني حركتي، و حتي مرگ بيمار شود. اما با درمان زودهنگام ميتوان از هرگونه
پيامد غيرقابلجبران پيشگيري كرد،به همين سبب وجود راهحلي كه بتواند فشار وريدي را كنترل كند و روند
بازگشت خون را ازپا بهسوي قلب در حالت استاندارد خود نگه دارد راهكاري جلوگيرانه از بروز لخته شدن و آمبولي
ريوي است كه بهمراتبميتواند جان بيمار را نجات دهد

شکل(1)دستگاهDVT

شکل(2)کاف دستگاهDVT


دستگاه
professional (DVT) prevention آنهوما براي کمك به جلوگيري از لخته شدن خون در وريدهای عمقي پا ها استفاده ميشود.

 

بسياري از بيماران که تحت عملهاي جراحي پا قرار ميگيرند، براي مدت طولاني در بيمارستان بستري ميشوند و
يا به دلايل ذکرشده و سابقههاي بيماري پيشتر گفتهشده، به علت درمان نامناسب بعد از عمل جراحي و عدم توجه
به موضوع ترمبوز عميق وريدي دچار آمبولي شده و فوت ميکنند و يا با عواقب غيرقابلجبران
آندستوپنجهنرم
ميکنند
ايندرحالياستکهباوجوددستگاهيبهمانندايدهارائهشدکهدرادامهبيشترازآنصحبتميکنيم
ميتوانازتمامياينمشکلاتجلوگيريکردونيزهزينههايدرمانرابرايبيمارستانوخانوادهبيمارکاهشداد

وجود چنين دستگاهي از نيازهاي اوليه هر مرکز درماني است که به دليل نبودن نمونههاي مناسب تا به امروز از اين
نياز چشمپوشي شده است .اين دستگاه از يك پمپ هوا

و
کافهاييتشکيلشدهدراطرافپاهاقرارميگيرندکهباهواپرميشود.وپاهاي
بيمارراتحتفشارقرارميدهد.ايندستگاه
جريانخونراازطريقفشاربروريدهاي پاهاي بيمار افزايش ميدهد و
به جلوگيري از لخته شدن خون،ترمبوز وريدي کمك ميکند و به طبع مانع فوت بيمار براثر آمبولي ريوي ميشود.

هنگام استفاده از دستگاه
prevention DVT professionalساق پا يا کل پاي شما در يك کاف محصور
مي
شود. کاف با هوا پر ميشود و پا را ميفشارد، دقيقا ً مانند کاف فشارخون. سپس باد کاف خاليشده و شل ميشود.

سپس اين روند بارها و بارها تکرار ميشود. فشردهسازي مصنوعي بهجاي انقباضات عضلاني ايزوتونيك که بايد در
حالت نرمال جريان خون را تسريع بخشد، به حرکت خون از طريق رگهاي به سمت قلب کمكميکند. دستگاه
داراي
3ريتم متفاوت جهت ايجاد فشار بر روي وريدها ميباشد که در ريتمهاي متفاوت براثر برنامه دستگاه
کاف
هاي دستگاه بهنوبت خالي ميشوند و زماني را جهت جايگزيني خون غني از اکسيژن بهشريانهايپايميدهد

ويژگي دستگاه:


دو کاف مجزا( هر کاف تعبيهشده براي اين دستگاه داراي3بخش است)
داراي دو خروجي مجزا قابلکنترل براي هر کاف هست.
3
ريتم عملکردي متفاوت
داراي5زمانبندي متفاوت (2,5,8,12,24ساعت)
داراي قابليت تنظيم فشار در5سطح (30,60,90,120,150ميليمتر جيوه)
داراي گيره جهت اتصال به ترابي و يا تخت بيمار


ريتمهاي دستگاه:

1
.هر قسمت از کاف به ترتيب پرشده و پر باقي ميماند و بعد به سراغ بخش بالاتر ميرود.
2
.قسمت اول کافباد ميشود، خالي ميشود، قسمت دوم باد ميشود و خاليشده و به ترتيب قسمت ديگر.
3
.تمامي قسمتهاي کاف همزمان با يکديگر باد ميشود

لازم به ذکر است به دليل جلوگيري از افزايش فشارخون در روند پروسه بايد به عضو(پا، ران)مدتزمان ريکاوري و پر
شدن از خون سرشار از اکسيژن را داد
(interval time)ازاينجهت در اين دستگاه مدتزماني بهاندازه10تا60
ثانيه را براي انتقا
ل فشار از پاي راست بهپاي چپ يا بلعکس در نظر گرفتهشده است.
دستگاه ارائه شده به دليل حجم کم و وزن سبك قابلحمل بوده و به دليل داشتن دو قلاب فلزي در پشت دستگاه
قابل اتصال به تخت هاي بيمارستاني و انواع ترالي ها مي باشد.

دستگاه
DVTآنهوما در مقايسه با نمونه هاي پيشين که هيچ کدام طراحي و توليد داخل کشور نبودهبهدليلرابطکاربريآسان
مختلفکههيچگونهنمونهمشابهاينداشتهاندبه راحتي توسط هرفردي قابل استفاده است.


.