درمان شوک یا کاهش فشار خون در اتاق عمل و بخش های ویژه هنگام خونریزی

درمان شوک یا کاهش فشار خون بوسیله کاف فشاری تزریق خون یا پوشر خون

کاف انفوزیون فشاری  صرف نظر از علل زمینه ای ، شوک عاملی اورژانس پزشکی وابسته به زمان است که اگر زود درمان نشود با مرگ و میر بالایی همراه می شود. فشار متوسط شریانی (سیستولیک) کمتر از ۶۵ میلی متر جیوه در هنگام بستری به طور قابل توجهی با مرگ و میر ارتباط دارد.۱  این بیماران نیاز به توجه فوری دارند. در میان بیماران تروما ، یک دوره کوتاه ۱۰ دقیقه  ای افت فشار خون با افزایش مرگ و میر همراه است ، که اگر فشار خون طولانی شود میزان مرگ و میر افزایش می یابد.۲  پوشر خون مطالعه ای بر روی افت فشار خون حین عمل نشان داد که در صورت داشتن فشار متوسط شریانی کمتر از ۵۵  میلی متر جیوه ، خطر آسیب حاد کلیه و مرگ و میر حتی در زمانهای کمتر از ۱۰ دقیقه افزایش می یابد.۳  در واقع ، ممکن است زمان “امن” برای فشار خون وجود نداشته باشد. حتی در بیماران مبتلا به سپسیس یک دوره افت فشار خون غیر پایدار نیز تقریبا ۳ برابر بیشتر بیمار را در معرض خطر مرگ و میر قرار می دهد.۴ پوشر خون با گذشت هر دقیقه افت فشار خون ، اعضای بدن در معرض خطر هستند. فشار متوسط شریانی کمتر از ۵۵  میلی متر جیوه منجر به جریان خون و اکسیژن رسانی ناکافی به بافت می شود. اندام های اصلی در معرض خطر مانند : مغز ، قلب و کلیه ها ، اندامهایی هستند که اکسیژن زیادی مصرف می کنند. به طور خاص برای قلب ، افت فشار خون می تواند منجر به یک چرخه معیوب کاهش فشارهای دیاستولیک و پرفیوژن عروق کرونر شود ، که منجر به ایسکمی قلبی بیشتر ، کاهش برون ده قلب و بدتر شدن فشار خون می شود. شوک و افت فشار خون یک فوریت اورژانس است ، اما سرعت عمل ما و کارهایی که انجام می دهیم متفاوت است. در درمان شوک از داروهای وازوپرسور برای افزایش فشار خون استفاده می شود. میانگین زمان شروع وازوپرسور(تنگ کننده عروق) ۳ ساعت پس از مستند کردن فشار خون پایین می باشدو دراین ۳ ساعت بیمار در معرض خطر جدی آسیب به اندام های حیاتی است. درمان بیماران در شوک بسیار اهمیت دارد و حتی یک ساعت افت فشارخون امکان دارد خطرات بسیار جدی برای بیمار به همراه داشته باشد.   بیمار در مواقع شوک به درمان فوری احتیاج دارد و باید در نظر داشت که مدت زمان 1 ساعت برای اصلاح فشار خون پایین بسیار طولانی است. درمان بیمار مبتلا به فشار متوسط شریانی کمتر از ۶۵  میلی متر جیوه تزریق سرم و داروی وازوپرسور(تنگ کننده عروق) می باشد. علاوه بر این روش درمان در اتاق عمل برای افزایش فشار خون و کنترل همودینامیک بیمار از کاف انفوزیون فشاری(پوشر خون کاف فشاری تزریق خون)به دلیل سهولت در تجویز ، در دسترس بودن فوری و اثرات سریع آن بر فشار خون استفاده می کنند.۶ با کاف انفوزیون فشاری به سرعت همودینامیک بیمار کنترل می شود و فشار خون بیمار افزایش می یابد. و نسبت به تزریق دارو سریعتر می توان بیمار را احیا کرد.     درانتهای  سخن لازم دانستم تا معادل فارسی مناسب برای این وسیله که که در اتاق عمل های متفاوت بنام های زیر نامیده می شود را ذکر کنم.
 1. پوشر خون
 2. کاف فشاری تزریق خون
 3. کیسه کاف فشار سنج پنوماتیک پوشر خون
 4. Blood pressure infusion bag
 5. کیسه کاف فشار پنوماتیک پوشر خون
 6. بگ تزریق خون
 7. Blood infusion bag
 8. Patient care reusable infusion cuff blood disposable pressure infusion bag
  References 
 1. Varpula M, Tallgren M, Saukkonen K, et al. Hemodynamic variables related to outcome in septic shockIntensive Care Med. 2005;31:1066-1071.
 2. Zenati MS, Billiar TR, Townsend RN, et al. A brief episode of hypotension increases mortality in critically ill trauma patients. J Trauma. 2002;53:232-236; discussion 236-237.
 3. Walsh M, Devereaux PJ, Garg AX, et al. Relationship between intraoperative mean arterial pressure and clinical outcomes after noncardiac surgery: toward an empirical definition of hypotension. 2013;119:507-515.
 4. Marchick MR, Kline JA, Jones AE. The significance of non-sustained hypotension in emergency department patients with sepsis. Intensive Care Med. 2009;35:1261-1264.
 5. Beck V, Chateau D, Bryson GL, et al. Timing of vasopressor initiation and mortality in septic shock: a cohort study. Crit Care. 2014;18:R97.
 6. Siddik-Sayyid SM, Taha SK, Kanazi GE, Aouad MT. A randomized controlled trial of variable rate phenylephrine infusion with rescue phenylephrine boluses versus rescue boluses alone on physician interventions during spinal anesthesia for elective cesarean delivery. Anesth Analg. 2014;118:611-618.
   

درمان شوک یا کاهش فشار خون بوسیله کاف فشاری تزریق خون یا پوشر خون

صرف نظر از علل زمینه ای ، شوک عاملی اورژانس پزشکی وابسته به زمان است که اگر زود درمان نشود با مرگ و میر بالایی همراه می شود. فشار متوسط شریانی (سیستولیک) کمتر از ۶۵ میلی متر جیوه در هنگام بستری به طور قابل توجهی با مرگ و میر ارتباط دارد.۱ این بیماران نیاز به توجه فوری دارند. در میان بیماران تروما ، یک دوره کوتاه ۱۰ دقیقه ای افت فشار خون با افزایش مرگ و میر همراه است ، که اگر فشار خون طولانی شود میزان مرگ و میر افزایش می یابد.

مطالعه ای بر روی افت فشار خون حین عمل نشان داد که در صورت داشتن فشار متوسط شریانی کمتر از ۵۵  میلی متر جیوه ، خطر آسیب حاد کلیه و مرگ و میر حتی در زمانهای کمتر از ۱۰ دقیقه افزایش می یابد.۳  در واقع ، ممکن است زمان “امن” برای فشار خون وجود نداشته باشد. حتی در بیماران مبتلا به سپسیس یک دوره افت فشار خون غیر پایدار نیز تقریبا ۳ برابر بیشتر بیمار را در معرض خطر مرگ و میر قرار می دهد.۴

با گذشت هر دقیقه افت فشار خون ، اعضای بدن در معرض خطر هستند. فشار متوسط شریانی کمتر از ۵۵  میلی متر جیوه منجر به جریان خون و اکسیژن رسانی ناکافی به بافت می شود. اندام های اصلی در معرض خطر مانند : مغز ، قلب و کلیه ها ، اندامهایی هستند که اکسیژن زیادی مصرف می کنند. به طور خاص برای قلب ، افت فشار خون می تواند منجر به یک چرخه معیوب کاهش فشارهای دیاستولیک و پرفیوژن عروق کرونر شود ، که منجر به ایسکمی قلبی بیشتر ، کاهش برون ده قلب و بدتر شدن فشار خون می شود. شوک و افت فشار خون یک فوریت اورژانس است ، اما سرعت عمل ما و کارهایی که انجام می دهیم متفاوت است. در درمان شوک از داروهای وازوپرسور برای افزایش فشار خون استفاده می شود. میانگین زمان شروع وازوپرسور(تنگ کننده عروق) ۳ ساعت پس از مستند کردن فشار خون پایین می باشد.۵ و دراین ۳ ساعت بیمار در معرض خطر جدی آسیب به اندام های حیاتی است. درمان بیماران در شوک بسیار اهمیت دارد و حتی یک ساعت افت فشارخون امکان دارد خطرات بسیار جدی برای بیمار به همراه داشته باشد.

بیمار در مواقع شوک به درمان فوری احتیاج دارد و باید در نظر داشت که مدت زمان 1 ساعت برای اصلاح فشار خون پایین بسیار طولانی است. درمان بیمار مبتلا به فشار متوسط شریانی کمتر از ۶۵  میلی متر جیوه تزریق سرم و داروی وازوپرسور(تنگ کننده عروق) می باشد. علاوه بر این روش درمان در اتاق عمل برای افزایش فشار خون و کنترل همودینامیک بیمار از کاف انفوزیون فشاری(پوشر خون کاف فشاری تزریق خون)به دلیل سهولت در تجویز ، در دسترس بودن فوری و اثرات سریع آن بر فشار خون استفاده می کنند.۶

با کاف انفوزیون فشاری به سرعت همودینامیک بیمار کنترل می شود و فشار خون بیمار افزایش می یابد. و نسبت به تزریق دارو سریعتر می توان بیمار را احیا کرد.

 

 

درانتهای  سخن لازم دانستم تا معادل فارسی مناسب برای این وسیله که که در اتاق عمل های متفاوت بنام های زیر نامیده می شود را ذکر کنم.

 1. پوشر خون
 2. کاف فشاری تزریق خون
 3. کیسه کاف فشار سنج پنوماتیک پوشر خون
 4. Blood pressure infusion bag
 5. کیسه کاف فشار پنوماتیک پوشر خون
 6. بگ تزریق خون
 7. Blood infusion bag
 8. Patient care reusable infusion cuff blood disposable pressure infusion bag

 

References

 1. Varpula M, Tallgren M, Saukkonen K, et al. Hemodynamic variables related to outcome in septic shock. Intensive Care Med. 2005;31:1066-1071.Zenati MS, Billiar TR, Townsend RN, et al. A brief episode of hypotension increases mortality in critically ill trauma patients. J Trauma. 2002;53:232-236; discussion 236-237.
 2. Walsh M, Devereaux PJ, Garg AX, et al. Relationship between intraoperative mean arterial pressure and clinical outcomes after noncardiac surgery: toward an empirical definition of hypotension. 2013;119:507-515.
 3. Marchick MR, Kline JA, Jones AE. The significance of non-sustained hypotension in emergency department patients with sepsis. Intensive Care Med. 2009;35:1261-1264.Beck V, Chateau D, Bryson GL, et al. Timing of vasopressor initiation and mortality in septic shock: a cohort study. Crit Care. 2014;18:R97.
 4. Siddik-Sayyid SM, Taha SK, Kanazi GE, Aouad MT. A randomized controlled trial of variable rate phenylephrine infusion with rescue phenylephrine boluses versus rescue boluses alone on physician interventions during spinal anesthesia for elective cesarean delivery. Anesth Analg. 2014;118:611-618.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *